Sikkerhedsregler

AUG’s Sikkerhedsregler, opdateret efter GF 2013.

Sikkerhedsreglerne kan downloades i pdf-format her.

1. Alle som deltager i dykning med AUG skal være bekendtgjort med nedenstående sikkerhedsregler.

ORGANISERING

2. Dykning, der kræver efterfølgende trindekompression, bør undgås.

3. Når der dykkes parvis, skal dykkerne være forbundet med en kort mellemline , der skal være fastgjort om livet. En tredje dykker kan forbindes ved hjælp af en ekstra mellemline. I særlige tilfælde kan dykkerlederen dispensere herfra.

4. Ingen dykning i åbent vand må foretages alene uden livline til overfladen. Livlinen skal føres af en kvalificeret lineholder.

5. Ved dykning i grotter/huler, under is eller i vrag skal der anvendes ledeline .

6. Hvor flere foretager dykning sammen, skal der være udpeget en dykkerleder, der leder dykningens planlægning og gennemførelse, samt træffer alle afgørelser i forbindelse hermed.

7. Dykkerlederen udpeger en standbydykker, der skal kunne assistere i nødsituationer. Standbydykkeren skal have anlagt basalt snorkeludstyr, dragt og livline samt have et klargjort apparatudstyr inden for rækkevidde.

8. Ved krævende dyk skal der udpeges et standbydykkerpar.

9. Dykkerlederen, eller en heraf udpeget person, fører journal med bl.a. angivelser af de aftalte dykketider og -dybder.

10. Maksimal dykkedybde og -tid aftales med makker og dykkerleder forud for dykningen.

11. Enhver dykning i åbent vand skal overvåges fra land eller båd. Genoplivningsudstyr og kommunikationsudstyr til alarmering skal forefindes, og alle deltagere skal være bekendt med placeringen af dette.

12. Det internationale signalflag “A” i passende størrelse skal sættes ved enhver form for dykning i åbent vand. Afstanden fra flag til dykker bør nær overfladen ikke overstige 30 meter.

13. Om aftenen og natten skal dykkerflag på overfladebøje eller båd oplyses, så signalet er klart og tydeligt for passerende fartøjer.

14. Overfladebøje skal anvendes ved dykning i åbent vand (dykkerlederen kan dog dispensere herfra). SMB skal medbringes af alle dykkere hvis der ved dykket dispenseres fra brug af overfladebøje.

15. Ved planlægning og udførelse af dykning bruges en dertil egnet dekompressionstabel eller dykkercomputer.

16. Umiddelbart før et dyk skal udstyret og luftmængden kontrolleres ved selvcheck, makkercheck og dykkerledercheck.

17. Ved dykning med andet end atmosfærisk luft skal oxygen indholdet bestemmes på dykkerstedet.

18. AUG’s sikkerhedsregler kan afviges, når organiseringen og afviklingen af dykningen varetages af anden operatør, uden brug af klubbens udstyr

DYKKEREN

19. Den enkelte dykker har til enhver tid ansvaret for sin egen sikkerhed, herunder også sit eget udstyr. Dykkeren må kun dykke, når han eller hun er fysisk og psykisk klar til det.

20. Enhver dykning planlægges under hensyntagen til dykkerens uddannelse og erfaringsniveau [1].

21. Det anbefales, at enhver dykker i AUG vedligeholder sin fortrolighed og sikkerhed med at være i vandet. Enhver aktiv dykker i AUG tilbydes muligheden for at gennemføre den årlige praktiske sikkerhedsprøve.  

22. Hver enkelt sportsdykker fører logbog over sine dykninger.

23. Alle aktive dykkere skal have en godkendt helbredsattest som skal fornyes min. hvert 5. år.

24. Alle aktive dykkere skal have et kompetencegivende førstehjælpskursus som skal fornyes min. hvert 5. år. Nytilkomne dykkere skal inden for 12 måneder opfylde dette krav.

25. Nytilkomne dykkere i klubben skal godkendes af en instruktør eller et medlem udpeget af instruktørgruppen under et tjek-ud dyk.

TEKNISK DYKNING

26. Ved teknisk dykning, hvor der dykkes med en eller flere stageflasker, hvor forholdene (vind, sigt og strøm mm.) vurderes som gode, kan mellemline undlades, men SKAL medbringes, således at man kan gøre brug af den, hvis forholdene ændrer sig. Ved sådanne dyk skal dykkerne hver især medbringe SMB. Dykkerne skal være uddannet i Teknisk dykning.

UDSTYR

27. Snorkel, kniv, ur og dybdemåler, skal være anlagt ved alle dykninger i åbent vand. Ethvert dykkerpar skal være forsynet med mindst 1 kompas.

28. Ved dykning anvendes opstigningsvest som tillader dosering af åndbar trykluft.

29. Ved en dykning, hvortil der kræves dekompressionsstop, skal der medbringes en tilstrækkelig ekstra luftforsyning til dybeste dekostop.

30. Ved apparatdykning må kun anvendes godkendte trykflasker. Apparatet skal være forsynet med trykmåler og en lav for luft indikator. Sikkerhedsudvalget tilbyder hjælp med visuel inspektion af flasker i forbindelse med den årlige sikkerhedsprøve. Det er det enkelte medlems ansvar at flasker er i forsvarlig tilstand.

31. Ved dykning dybere end 9 meter bør regulatoren have octopus. Ved dykning dybere end 18 meter bør der være 2 første trin. Ved dykning uden fri adgang til overfladen bør der anvendes 2 separate luftforsyninger.

32. Trykflasker og andet udstyr skal være egnet til den anvendte gasblanding. Trykflasker med nitroxblanding skal være tydeligt afmærket til dette formål, f.eks. ”NITROX”.

SNORKELDYKKERE

33. Ved snorkeldykning kan der anvendes en redningsvest med CO2-patron (min. 32g).

Fodnote:

[1] En CMAS* er parat til gradvist at vinde erfaring i et åbentvandsområde under ledsagelse af minimum en dykker på tilsvarende niveau. Dykket må kun foretages i et område, hvor der maksimalt er 18 meter til bunden, og hvor der er fri og uhindret adgang til overfladen. CMAS* må ikke udføre strømdyk. Det er dykkerlederens ansvar at vurdere om det er forsvarligt at gennemføre det pågældende dyk, og det er op til den CMAS* makker at afgøre om han/hun føler sig kvalificeret til at være parleder for dykket.

Skriv et svar