Klubbens vedtægter

Vedtægter for dykkerklubben Akademisk Undervandsgruppe, AUG.

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningen Akademisk Undervands Gruppe (AUG), der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet den 1/1 1965.

Foreningen er tilsluttet Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

 • 2. Formål

AUGs hovedformål er at formidle kontakt og samarbejde mellem sportsdykkere. AUG danner rammerne for afvikling af sportsdykning under sikrest mulige vilkår jvf. AUGs sikkerhedsregler. AUG forestår uddannelse i, og vedligeholdelse af medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder. AUG anskaffer og vedligeholder fælles materiel til brug for klubbens aktiviteter. AUG sørger ydermere for et klubhus med lokaler til socialt samvær, undervisning og opbevaring af foreningens udstyr. Endvidere driver AUG en hjemmeside som kontaktforum for klubbens medlemmer og til koordinering af klubbens aktiviteter.

2.1. AUG danner endvidere rammerne for aktiviteterne snorkeldykning, undervandsjagt og undervandsfotografering. Disse aktiviteter er ligeledes underlagt AUGs sikkerhedsregler.

2.2. AUG danner endvidere rammerne for aktiviteten undervands-rugby og deltagelse i stævner under DSF.

 • 3. Medlemskab

AUG optager medlemmer under følgende medlemskaber: Sportsdykker-, snorkeldykker-, undervandsrugby-, børnemedlem, passiv og æresmedlem. Sporsdykker-, snorkeldykker- og undervandsrugby-medlemmer skal være medlemmer af DSF. Skift af medlemsstatus kan kun ske een gang årligt.

 • 3.1. Sportsdykkere

Som sportsdykker-medlem af AUG kan optages personer, der er uddannet som minimum CMAS* sportsdykker, eller som er under uddannelse til CMAS* sportsdykker. Derudover kan personer optages, som kan dokumentere at have gennemgået en tilsvarende uddannelse, og hvis praktiske færdigheder kan godkendes af AUGs instruktører. Sportsdykker-medlemmer har brugsret til klubbens lokaler og fælles materiel såsom kompressorer, både, motorer, dykkerflag, bøjer, liner, VHF-radio og genoplivningsudstyr.

 • 3.2. Snorkeldykkere

Som snorkeldykker-medlem af AUG, herunder undervands-jagt, kan optages alle personer over 16 år. Snorkeldykkermedlemmer har brugsret til klubbens lokaler og udvalgt fælles materiel såsom små både, motorer, dykkerflag, bøjer, liner, VHF-radio og genoplivningsudstyr.

 • 3.3. Undervands-rugby

Som undervandsrugby-medlem af AUG kan optages personer over 16 år. Undervandsrugby-medlemmer har brugsret til klubbens lokaler og undervandsrugby-udstyr.

 • 3.4. Børn

Børn under 16 år af sportsdykker-, snorkeldykker-, undervandsrugby- eller passive medlemmer, kan optages i AUG på deres forældres ansvar. Børn har begrænset brugsret til klubbens lokaler og fælles materiel.

 • 3.5. Passive

Alle personer kan optages som passive medlemmer i AUG. Passive har brugsret til klubbens lokaler.

 • 3.6. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens indstilling udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter jvf § 14.

 • 4. Indtægtsbringende aktiviteter
 • 4.1 Al uddannelse, kurser og andre aktiviteter skal slås op på klubbens hjemmeside med lige adgang for alle medlemmer. Økonomien på alle aktiviteter skal være synlig på forlangende.
 • 4.2 Arrangementer som bestyrelsen bedømmer som værende i strid med lovgivningen eller AUG´s formål kan aflyses af bestyrelsen.
 • 5. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelse kan kun ske, hvis personen ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

 • 5.1 Prøveperiode

Efter prøveperiodens udløb (6 måneder) træffer bestyrelsen beslutning om opnåelse af medlemskab. Bestyrelsens beslutning kan indankes til førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 6. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

 • 7. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

 • 8. Restance

Kontingentet skal være betalt inden den af kassereren fastsatte dato. 1/2 års restance medfører eksklusion af foreningen jvf. § 9.

 • 9. Udelukkelse og eksklusion
 • 9.1 Medlemmer som:

Overtræder klubbens vedtægter eller regler,

har tilsidesat sine medlemspligter,

bringer klubbens navn og omdømme i miskredit,

på anden måde skønnes at handle i uoverensstemmelse med den i klubben almindeligt gældende takt og tone,

kan udelukkes eller eksluderes af bestyrelsen. I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet ret til at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. En afgørelse om udelukkelse eller eksklusion skal skriftlig begrundes over for medlemmet.

 • 9.2 Sikkerhedsudvalget kan udelukke medlemmer fra at dykke i AUG såfremt de har overtrådt sikkerhedsreglerne. I sager om udelukkelse har medlemmet ret til at blive hørt inden sikkerhedsudvalget træffer sin afgørelse. Sikkerhedsudvalget kan i samråd med bestyrelsen ophæve udelukkelsen.
 • 9.3 I sager om udelukkelse eller eksklusion har medlemmet ret til at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En ophævelse af en eksklusion på generalforsamlingen kræver et kvalificeret flertal stemmer for ophævelsen. En ophævelse af udelukkelse på generalforsamling kræver et almindeligt flertal stemmer for ophævelsen.
 • 9.4 Medlemmer, der er i mere end seks måneders restance, kan ekskluderes jvf §8.
 • 9.5 Bestyrelsen beslutter om et tidligere medlem kan blive medlem igen.
 • 10. Generalforsamling
 • 10.1 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med annoncering i klubblad, brev eller email.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkomne forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab per brev eller email sådan, at det er medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

* Valg af dirigent og referent

* Bestyrelsen og evt. andre aflægger beretning

* Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab til godkendelse

* Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag til godkendelse

* Forelæggelse af det reviderede uddannelsesregnskab til godkendelse

* Forelæggelse af uddannelsens budgetforslag til godkendelse

* Fastsættelse af kontingent

* Behandling af indkomne forslag

* Valg til bestyrelse

* Valg til sikkerhedsudvalg

* Valg af revisor

* Eventuelt

 • 10.2 Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller sikkerhedsudvalget og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af de emner, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med annoncering i klubblad, brev eller på klubbens hjemmeside.

 • 10.3 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Fuldgyldige medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance jf. § 8, har stemmeret. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Hver fremmødte kan medbringe op til to fuldmagter.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jvf. §14 og §15.

 • 10.4 Valg til bestyrelse

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer som har stemmeret.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte

nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, tre menige medlemmer og en suppleanter og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og to menige medlemmer er på valg lige år, mens kassereren, det sidst menige medlem og suppleanten er på valg i ulige år.

 • 10.5 Valg til sikkerhedsudvalg

Generalforsamlingen vælger hvert år et sikkerhedsudvalg på 3 eller 5 medlemmer, heraf en bestyrelsesrepræsentant og en erfaren instruktør fra uddannelsesudvalget. Valgbare er personer, der har været medlem som sportsdykker i mindst 2 år jvf. §3.1.

Sikkerhedsudvalget reviderer AUG sikkerhedsregler. Ændringer til sikkerhedsreglerne skal godkendes af generalforsamlingen.

 • 11. Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af dens

medlemmer er til stede. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger og handlinger. Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves godkendelse af formand og kasserer i forening. Økonomiske dispositioner over 30.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

 • 12. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og uddannelsesregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jvf. § 10.1, og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 • 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og uddannelsesregnskab forsynes med en påtegning. Revisoren har til hver en tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmerne er for forslaget.

 • 15. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt beslutning herom vedtages på to med mindst 14 dage og højst en måneds

mellemrum afholdte generalforsamlinger. Vedtagelse skal ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Foreningen kan dog ikke opløses, før foreningens forpligtigelser er afviklet – herunder al gæld tilbagebetalt. Et evt. overskud tilfalder DSF.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på AUG’s generalforsamling 2020 og erstatter alle tidligere vedtægter.

Bestyrelsen, februar 2020

Skriv et svar